O projekcie Rzeszów-Stropkov

Projekt ma na celu utworzenie transgranicznego szlaku turystycznego pn. „Śladami Austro-Węgier”, będącego odtworzeniem historycznego szlaku potocznie nazywanego Józefinką, rozpoczynającego się w Stropkowie i biegnącego po stronie słowackiej przez miejsce pielgrzymek Buková Hôrka i wioski: Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodrudžal, Krajná Poľaná, Nižný Komárnik, a następnie po stronie polskiej przez Barwinek, Korczynę, Duklę, Strzyżów – aż do Rzeszowa.

Szlak komunikacyjny pomiędzy dwoma miejscowościami,  wyznaczony połączeniami transportowymi – drogami, łączy ze sobą rozproszone wokół szlaku obiekty architektoniczne będące śladem obecności Monarchii Austro-Węgierskiej. Klamrę tematyczną szlaku stanowi dziedzictwo kulturowe obszaru polsko-słowackiego pogranicza z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej, szczególnie wiążące się z obecnością na tych terenach armii. Pozostawione na terenie polsko-słowackiego pogranicza zabytkowe budynki: garnizony, magazyny, kamienice, budynki użyteczności publicznej, stanowią unikatowe dziedzictwo kulturowe, będące jednocześnie historycznym świadectwem czasów świetności dynastii Habsburgów. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeszowa i Stropkova z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej przez mieszkańców obszaru oraz turystów z zewnątrz. Cele szczegółowe:

  1. Utworzenie unikatowego produktu turystycznego bazującego na potencjale kulturowym miast partnerskich.
  2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza.
  3. Wzrost wiedzy mieszkańców i turystów nt. bogactwa zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. Wytyczenie 144-km szlaku turystycznego „Śladami Austro-Węgier” (99 km po stronie polskiej, 45 km po stronie słowackiej), trasą odtwarzająca przebieg historycznej „Józefinki”.
  2. Stworzenie i udostępnienie 2 aplikacji mobilnych wspierających oraz uatrakcyjniających poruszanie się po szlaku, tj. aplikacji „Rzeszów i Stropkov dawniej i dziś” – prezentującej zmiany, jakie na przestrzeni lat zaszły na terenie miast partnerskich w kontekście dziedzictwa austro-węgierskiego, oraz gry mobilnej „Na tropach historii”, w której gracz wcieli się w detektywa rozwiązującego zagadki związane z historią miast i obiektów włączonych w tematyczny szlak turystyczny „Śladami Austro-Węgier”.
  3. Organizację serii wydarzeń promujących i upowszechniających na obszarze transgranicznym zasoby dziedzictwa Rzeszowia i Stropkova z czasów Monarchii Austro-Węgierskiej, tj.: cyklu 6 prelekcji historycznych, warsztatów artystycznych o tematyce militarnej, rajdu „Na tropie historii”,  bliźniaczych wystaw oraz 2-dniowego  festiwalu historycznego „Śladami Austro-Węgier”. Ich celem jest wzmocnienie oddziaływania projektu i przywrócenie mieszkańcom pogranicza pamięci i elementów wspólnej  tożsamości.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Rzeszowa i Stropkova, mieszkańców gmin ościennych, mieszkańców terenów przygranicznych znajdujących się na trasie przebiegu nowo tworzonego szlaku turystycznego, a także turystów odwiedzających regiony Rzeszowa i Stropkova. Dostęp do wszystkich produktów i wydarzeń jest bezpłatny. Realizacja projektu pozwoli stworzyć nowy kompleksowy produkt turystyczny, który poprawi atrakcyjność obszaru pogranicza i pozwoli w pełni wykorzystać drzemiący w nim potencjał. Dzięki zaangażowaniu partnerów po polskiej i słowackiej stronie nastąpi integracja przygranicznych społeczności, którym przywrócona zostanie pamięć o ciekawych zabytkach pochodzących wprawdzie z trudnych czasów utraty państwowości, jednak o znaczącym potencjale historycznym. Powstały produkt będzie też impulsem do dalszego rozwoju terenów pogranicza. Wykorzystywany będzie nie tylko przez partnerów projektu, ale i przez społeczności lokalne, budujące w oparciu o niego kolejne usługi turystyczne (miejsca noclegowe, usługi gastronomiczne, agroturystyczne, parkingi, postoje dla rowerów, sklepy z pamiątkami, punkty Informacyjne), co spowoduje wzrost liczby podmiotów świadczących usługi w sektorze turystyki, a tym samym wzrost liczby nowych trwałych miejsc pracy. Zapobiegnie to negatywnemu zjawisku odpływu ludności zwłaszcza w wieku produkcyjnym z tych terenów.