O projekte Rzeszow-Stropkov

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničného turistického chodníka pod názvom „Chodníkmi Rakúsko-Uhorska”, ktorý je rekonštrukciou historického chodníka ľudovo nazývaného Jozefínka, a ktorý sa začína v Stropkove a po slovenskej strane prechádza cez pútnické miesto Buková Hôrka a dedinky: Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodružal, Krajná Poľana, Nižný Komárnik, a následne po poľskej strane cez Barwinek, Korczynu, Duklu, Strzyżów – až do Rzeszowa.

Komunikačný chodník medzi dvomi mestami, určený dopravnými spojeniami – cestami, navzájom spája architektonické objekty roztrúsené okolo chodníka, ktoré sú stopami prítomnosti rakúsko-uhorskej monarchie. Chodník tematicky prepája kultúrne dedičstvo oblasti poľsko-slovenského pohraničia z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, predovšetkým to, ktoré sa spája s prítomnosťou armády na tomto území. Historické budovy zanechané v poľsko-slovenskom pohraničí: garnizóny, sklady, kamenné domy, budovy verejného úžitku, predstavujú unikátne kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasne historickým svedectvom slávnych čias habsburskej dynastie.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie trvalo udržateľného využívania zdrojov kultúrneho dedičstva Rzeszowa a Stropkova z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie obyvateľmi oblasti, ako aj návštevníkmi.

Konkrétne ciele:

  1. Vytvorenie unikátneho turistického produktu založeného na kultúrnom potenciáli partnerských miest.
  2. Zvýšenie turistickej atraktívnosti oblasti pohraničia.
  3. Zvýšenie povedomia obyvateľov a návštevníkov o bohatstve zdrojov kultúrneho dedičstva oblasti.

Vecný rozsah projektu zahŕňa:

  • Vytýčenie 144 km dlhého turistického chodníka „Po stopách Rakúsko-Uhorska” (99 km na poľskej strane, 45 km na slovenskej strane) s trasou, ktorá rekonštruuje historickú „Jozefínku”.
  • Vytvorenie a sprístupnenie 2 mobilných aplikácií podporujúcich a zvyšujúcich atraktívnosť pohybu po chodníku: aplikácie „Rzeszow a Stropkov kedysi a dnes” – prezentujúcej zmeny, ku ktorým počas rokov došlo na území partnerských miest v kontexte rakúsko-uhorského dedičstva, a mobilnej hry „Po stopách histórie”, v ktorej sa hráč postaví do úlohy detektíva, ktorý rieši záhady súvisiace s históriou miest a objektov, ktoré sú súčasťou tematického turistického chodníka „Po stopách Rakúsko-Uhorska”.
  • Organizáciu série udalostí, ktoré v cezhraničnej oblasti podporujú a rozširujú zdroje dedičstva Rzeszowa a Stropkova z čias rakúsko-uhorskej monarchie, t.j.: cyklu 6 historických prednášok, umeleckých workshopov na vojenskú tematiku, putovania „Po stopách histórie”, paralelných výstav a 2-dňového historického festivalu „Po stopách Rakúsko-Uhorska”. Ich cieľom je posilnenie vplyvu projektu a vrátenie obyvateľom pohraničia pamäte a prvkov spoločnej identity.

Projekt je určený obyvateľom Rzeszowa a Stropkova, obyvateľom susedných obcí, obyvateľom pohraničných oblastí ležiacich na trase novovytvoreného turistického chodníka, ako aj návštevníkom regiónov Rzeszowa a Stropkova.

Prístup ku všetkým produktom a vstup na akcie je bezplatný.

Realizácia projektu umožní vytvoriť nový komplexný turistický produkt, ktorý zlepší atraktívnosť pohraničnej oblasti a umožní naplno využiť jeho skrytý potenciál. Vďaka zaangažovaniu partnerov na poľskej a slovenskej strane dôjde k integrácii prihraničných
spoločenstiev, ktoré si obnovia spomienky na zaujímavé pamiatky pochádzajúce síce z ťažkých čias straty štátnosti, avšak s významným historickým potenciálom. Vytvorený produkt bude tiež impulzom k ďalšiemu rozvoju pohraničných oblastí. Využívať ho budú nie len partneri projektu, ale aj miestne spoločenstvá, ktoré na jeho základe vybudujú ďalšie služby cestovného ruchu (ubytovanie, gastronomické, agroturistické služby, parkoviská, stojany na bicykle, obchody so suvenírmi, informačné centrá), čo bude mať za následok zvýšenie počtu poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu, a zároveň zvýšenie počtu nových udržateľných pracovných miest. Toto zabráni negatívnemu javu odchodu obyvateľstva z týchto oblastí najmä v produktívnom veku.